Apply:

Please Upload your image. Files must be less than 120k in size


22-06-2024


Apply

ประวัติส่วนตัว

ปี
กก
ซม

ที่อยู่ปัจจุบัน


สถานภาพ


ปี

ประวัติครอบครัว

ปี

ปี

คน
คน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้า ปีที่จบ วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา คะแนน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
อื่น ๆ

ประวัติการทำงาน 1

ประวัติการทำงาน 2

ประวัติการทำงาน 3

ประวัติการทำงาน 4

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน

ภาษาอื่น ๆ


ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม

คำต่อนาที
คำต่อนาที

ขับรถยนต์

ขับรถจักรยานยนต์

ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ (ระบุ)


การอบรม / สัมมนา

ชื่อหลักสูตร วัน/เดือน/ปี ชื่อสถาบันและที่อยู่ ระยะเวลาที่เข้าอบรม

รายละเอียดอื่น ๆ

ข้าพเจ้า จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ อันเป็นความลับของบริษัท ไม่กระทำผิดอาญาใด ๆ ในบริเวณบริษัท หรือสถานที่ หรือทรัพย์สิน ซึ่ง อยู่ในครอบครองของบริษัท ไม่นำสิ่งของหรือสื่ออุปกรณ์ซึ่งมีลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย หรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฏหมายมาใช้ในบริษัท และยินยอมให้ บริษัท ตรวจสอบข้อมูลประวัติต่าง ๆ ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามระเบียบและเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา และข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทโยกย้ายตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน ประจำได้ หากฝ่าฝืนยินดีให้ทางบริษัทปลดข้าพเจ้าออกจากการเป็นลูกจ้างบริษัทโดยทันที โดยทางบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น และ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ให้ไว้ในใบสมัครนี้ทั้งหมดถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า การให้ข้อความที่ผิดไปจากความเป็นจริงในใบสมัครนี้ จะยังผลให้สัญญาการจ้างงานของข้าพเจ้ากับ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เป็นโมฆะ โดยไม่มีเงื่อนไข ทางบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น