SIPHYA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
555/9 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร: +66 (0)2 757 9555
แฟกซ์: +66 (0)2 757 9989
www.spy.co.th